Eventkompagniet Tali Piontek - Bookingbetingelser

 1. Engagerede kan ved enkeltdagsengagementer begære kontrakten ophævet på grund af:
  a) Sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved lægeattest
  b) Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.
  c) TV engagement på landsdækkende station, såfremt der er afgivet et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement. Engagerede forpligter sig at forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet.
 2. Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser og sin del af aftalen, så som starttidspunkt for optræden m.m. I sådanne tilfælde, såvel i tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar/løn.
 3. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger. Der kan sikre optræden på de aftalte vilkår uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.
 4. Såfremt arrangøren og/eller engagerede, er medlem af en faglig organisation indenfor området, er pågældende pligtig at påse, at de i nærværende kontrakt anførte betingelser er i overensstemmelse med evt. overenskomster på området.
 5. Denne kontrakt kan begæres ophævet p.g.a et ministerielt/militært forbud mod afholdelse af engagementet af omstående art, eller ved så alvorligt trafikstandsning (ishindring, blokade af landevej), at det fysisk er umuligt for engagerede at nå frem. Engagerede forsøger i givet fald i samråd med Eventkompagniet at skaffe arrangøren en anden kunstner i stedet.
 6. Uanset aflysning eller lignende er honorar/løn til engagerede dog erkendt skyldig ved bookingbekræftelse/accept pr. mail/kontraktens underskrivelse, af den part der aflyser/bryder kontrakten.
 7. Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige, såfremt de er påført enslydende på alle kontrakteksemplar. Hvad der ikke er anført i denne kontrakt har ingen gyldighed.
 8. Såfremt arrangøren eller den engagerede misligholder kontrakten, har den anden part krav på erstatning efter almindelig erstatningsregler. Værting for tvistigheder skal anlægges efter dansk ret i retten i København.
 9. Arrangøren bør drage omsorg for aflåseligt omklædningsrum og opholdsted for engagerede samt en CD afspiller hvis der skal afspilles musik.
 10. Det aftalte honorar skal betales til den engagerede kunstner på arrangement dagen.( Medmindre andet er aftalt.)